Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Jatkuva

Aikataulussa

Luontopohjaisia hulevesiratkaisuja suunnitellaan ja toteutetaan automaattisesti uusille alueille. Vanhoilta alueilta etsitään aktiviisesti soveltuvia paikkoja luontopohjaiseen hulevesien hallintaan. Kohteita on jatkuvassa toteutuksessa rakentamisen työohjelman mukaisesti. Luontopohjaisten hulevesiratkaisujen suunnitteluohjeet ovat valmiit ja ne viedään Kaupunkitilaohjeiden nettisivuille, kunhan sivut ovat valmiit.

Kuvaus

Luontopohjaisilla hulevesiratkaisuilla voidaan tukea luonnon monimuotoisuutta kaupungeissa. Luontopohjaisilla hulevesiratkaisuilla tuetaan lisäksi vesiensuojelua ja siten vesielinympäristöjen elinvoimaisuutta niin kantakaupungissa kuin sen ulkopuolellakin. Luontopohjaisia hulevesiratkaisuja ovat esimerkiksi erilaiset kosteikot ja kasvipeitteiset vesiä viivyttävät ja suodattavat viherpainanteet.

Virallinen kuvaus

Luontopohjaisten hulevesiratkaisuiden kehittäminen ja laajentaminen
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.3.2024

  Kangasalantien hulevesien viivytys ja uoman eroosiosuojaus

  Kangasalantien pohjoispuolelle rakennetaan Hankkion suunnasta tulevaan ojaan virtamaansäätöpato, jonka avulla viivytetään vettä viheralueella ja pienennetään virtaamia ja eroosiota Kaukajärveen laskevassa uomassa. Tavoitteena on vähentää kuormitusta Kaukajärveen. Kangasalantien eteläpuoliseen uomaan rakennetaan eroosiosuojaukset ja pohjapatoja.

 • Tehtävä31.5.2024

  Levonmäen hulevesien viivytysratkaisut

  Levonmäkeen Annalaan rakennetaan hulevesille viivytys- ja imeytysaltaat, joiden avulla hidastetaan hulevesivirtaamia ja puhdistetaan hulevesiä sekä vähennettään kuormitusta Kaukajärveen. Myös Kaukajärveen laskevaan voimakkaasti syöpyneeseen uomaan tehdään eroosiosuojaukset.

 • Tehtävä31.12.2024

  Ruskontien itäpuolinen hulevesien viivytys

  Rakennetaan virtaamansäätöpato Ruskontien itäpuolelle. Padon avulla vettä nostetaan tulvatilanteissa viereiselle kosteikkomaiselle alueelle. Viivytyksellä pyritään helpottamaan Houkanojan tulvimista erityisesti Solkimäenkadulla. Suunnitelmat ovat valmiit ja rakentaminen työohjelman mukaisesti vuonna 2024.

 • Tehtävä31.12.2024

  Luontopohjaiset hulevesimääräykset asemakaavoissa, mm. Viinikanlahdessa ja Nekalan koulun ja Nekalan lastentalon asemakaavoissa sekä Kaupinlaakson uuden asuinalueen asemakaavoissa (sadevesipuisto).

 • Tehtävä31.12.2025

  Takahuhdin hulevesien viivytys

  Käynnistetty luontopohjaisten viivytys- ym. ratkaisujen suunnittelu Takahuhdin pelloille Huhmarpeltoon ja Varsanpuistoon. Samassa yhteydessä kunnostetaan Vuohenojaa mm. taimenelle paremmin soveltuvaksi elin- ja lisääntymisalueeksi sekä poistetaan vieraslajeja. Toteutus on vuonna 2025. Suunnittelu ja toteutus hoidetaan osana EU-rahoitteista City Blues-projektia. Luontopohjaisten hulevesiratkasujen avulla hillitään tulvia Vuohenojan reitillä ja Iidesjärvellä sekä parannettaan hulevesien laatua. Ratkaisujen avulla varaudutaan myös ilmastonmuutoksen mytöä kasvaviin vesimääriin sekä yläpuolisen valuma-alueen maankäytön muutoksiin.

 • Tehtävä31.12.2030

  Vuoreksen luontopohjainen hulevesikokonaisuus

  Vuorekseen rakennetaan tonttikohtaisesti luontopohjaisia hulevesiratkaisuja esim. viherkattoja, sadepuutarhoja, hulevesikasetteja, kattovesien keräysjärjestelmiä, maanalaisia hulevesitankkeja ja läpäiseviä päällysteitä. Tonteilta hulevedet ohjataan yleisten alueiden luontopohjaisiin hulevesijärjestelmiin, joita ovat esim. kosteikot, hulevesialtaat, suodattavat viherpainanteet, tulvaniityt ja biosuodatin. Alueen on määrä valmistua vuoteen 2030 mennessä.

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2023

  Ojala1 kaava-alueen luontopohjainen hulevesikokonaisuus

  Ojalaan rakennetaan tonttikohtaisesti luontopohjaisia hulevesiratkaisuja esim. viherkattoja, sadepuutarhoja, hulevesikasetteja, kattovesien keräysjärjestelmiä, maanalaisia hulevesitankkeja ja läpäiseviä päällysteitä. Tonteilta hulevedet ohjataan yleisten alueiden luontopohjaisiin hulevesijärjestelmiin, joita ovat esim. kosteikko, hulevesialtaat, tulvaniityt ja biosuodattimet. Katuvesiä ohjataan katupuille ja kasvillisuudelle. Yleisten alueiden järjestelmät ovat valmistuneet vuonna 2023.

 • Tehty31.05.2023

  Etuhaanpuiston hulevesien viivytyksen tehostaminen

  Etuhaanpuiston lähtöputken patoaukkoa pienenettiin ja siten tehostettiin vesien viipymään hulevesialtaissa. Näin hillitään tulvia Tauskonojassa ja Houkanojassa sekä parannetaan huleveden laatua.

 • Tehty31.05.2023

  Ryydynpohjan suotopato

  Ryydynojaan rakennettiin suotopato, joka sisältää mm. Leca-soraa. Suotopato täydentää Ryydynpohjan kosteikkoa hulevesien puhdistuksessa. Rakenteiden avulla puhdistetaan Näsijärven Ryydynlahteen päätyviä hule- ja valumavesiä.

 • Tehty31.12.2022

  Ikurinpuiston huleveden viivytys

  Tesomajärven laskuojaan rakennettiin virtaamansäätöpato, jonka avulla vettä viivytetään tulva-alueella. Viivytyksellä varaudutaan ilmastonmuutoksen ja maankäytön muutosten myötä kasvaviin vesimääriin sekä pyritään säilyttämään Myllypuron natura-alueen vesitase ennallaan.