Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Jatkuva

Aikataulussa

Virtavesien osalta kunnostuksia tehdään suunnitelmallisesti ja työohjelman mukaisesti. Luonnonsuojelualueilla sijaitsevien kohteiden ja lähteiden osalta suunnittelu on käynnissä.

Kuvaus

Kaupunkipienvesiin kuuluvat purot, ojat, lähteet ja pienet lammet. Kaupunkialueen virtavesien osalta kunnostuskohteiden valinnasta ja rauhoituksesta vastaa ensisijaisesti viheralueet ja hulevedet -yksikkö. Luonnonsuojelualueilla ja lähteiden osalta kunnostuskohteista vastaa ympäristönsuojeluyksikkö. Toimenpiteen toteutustaso riippuu vastuuyksiköille osoitetuista henkilö- ja taloudellisista resursseista.

Virallinen kuvaus

Kunnostetaan ja ennallistetaan suunnitelmallisesti kaupunkipienvesiä
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2024

  Vuohenojan kunnostus Sandelininpuistossa

  Suunnitelmat ovat valmiit, uoman kunnostus on vuoden 2024 työohjelmassa.

 • Tehtävä31.12.2024

  Härmälänojan putkituksen avaus messukeskuksen kohdalla

  Kohde on suunnittelussa ja vuoden 2025 työohjelmassa.

 • Tehtävä31.12.2024

  Tesomajärvenojan kunnostus Ikurinpuiston länsiosassa

  Suunnitelmat ovat valmiit ja kohde on vuoden 2024 työohjelmassa. Uoma on pahasti umpeenkasvanut ja jättipalsamin vallassa. Urakassa kunnostetaan puistoa muutenkin kuin uoman osalta. Sinne rakennetaan mm. uusi väyläyhteys valaistuksineen ja penkkeineen, perustetaan niittyä, istutetaan puita ja pensaita. Kunnostuksen myötä alueelta poistetaan vieraslajeja, avataan näkymiä uomaan, rakennetaan uomaan virtaamaa hidastavia pohjakynnyksiä sekä tulvaniittyjä uoman läheisyyteen.

 • Tehtävä31.12.2025

  Vihiojan putkituksen avaus Lahdenpäränkadulla autoliikkeen kohdalla

  Suunnitelmat ovat valmiit, mutta kohteelle koitetaan etsiä ulkopuolista rahoitusta. Toteutusvuosi riippuu rahoituksesta.

 • Tehtävä31.12.2025

  Pyhäojan kunnostus

  Kunnostuksen esiselvitys/yleisuunnitelma on valmis. Rakennussuunnittelua käynnistellään syksyllä 2024. Toteutus on arviolta joko 2025 tai 2026.

 • Tehtävä31.12.2026

  Härmälänojan ennallistaminen Härmälänrannassa

  130 m:n putkituksen muuttaminen avouomaksi 1940-luvun ilmakuvan uomalinjausta mukaillen, uoman eroosiosuojaukset, varjostavan kasvillisuuden lisäys ja tulvaniittyjen perustaminen. Ennallistamisen vaihe 1 tehty ja vaihe 2 (työmaarummun purku, kylkilaituri ja pintojen viimeistely) tehdään arviolta vuonna 2026.

Mitä on tehty?

 • Tehty31.08.2023

  Vuohenojan kunnostus ja putkituksen purku Riihipellonpuistossa

  Kohde valmistui 31.8.2023. Kunnostuksessa muutettiinn 320 m:n putkitettua uomaa avouomaksi, uomaan rakennettiin eroosiosuojaukset, kutusoraikot ja poikaskivikot. Uoman penkoille lisättiin varjostavia puita ja pensaita sekä lahopuuta.

 • Tehty30.06.2022

  Vihiojan kunnostus Muotialassa Hervannan valtaväylän alituksen kohdalla

  Louhepintaisen uoman verhoilu kalaston kulkua tukevalla luonnonkivellä sekä varjostavien puu- ja pensasistutusten lisääminen uoman varteen.

 • Tehty30.06.2022

  Vihiojan ennallistaminen välillä Lahdenperänkatu-Lempääläntie sekä haukikosteikon rakentaminen

  Uoman siirto 1940-luvun ilmakuvassa näkyvään linjaukseen, eroosiosuojaukset, lahopuun lisääminen, tulvaniittyjen perustaminen sekä haukikosteikon rakentaminen Pyhäjärven hauen lisääntymistä edistämään sekä vesilinnuille elinympäristöksi, tietoisuuden lisääminen infotaulujen avulla.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 22.01.2024