Hyppää sisältöön
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Eteneminen

 • Ei aloitettu

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Valmis

Aikataulussa

Kylmäsuon ja Kaulamoisen kaakkoispuoleisen suon konetyöt tehtiin syksyllä 2022. Ennallistamispolttoa valmisteleva puidenkaato valmistui maaliskuussa 2023. Ennallistamispoltto ei onnistunut kesällä 2023 liiallisen märkyyden takia. Poltto uusitaan keväällä 2024. Ruutanansuon ennallistamisen suunnittelu on käynnissä.

Kuvaus

Kintulammin luonnonsuojelualueen pinta-alasta noin viidennes on suota. Soista valtaosa on ojitettu. Ojitettuja soita ennallistetaan monimuotoisuuden lisäämiseksi, ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja vesistöpäästöjen vähentämiseksi. SLL:n Tampereen yhdistys ry:n ja Villivyöhyke ry:n muodostama ennallistamisryhmä on ennallistanut Kintulammin soita patoamalla vuodesta 2018 lähtien. Tampereen kaupunki on saanut ympäristöministeriön elinympäristöjen hoitoon tarkoitettua Kunta Helmi-hankerahoitusta kahden Kintulammilla sijaitsevan suoalueen ennallistamiseen ja pienialaiseen ennallistamispolttoon. Hankkeen toteutukseen on saatu yhden vuoden lisäaika. Hanke päättyy lokakuussa 2024. Jatkoajan puitteissa ennallistetaan kolmas suoalue. Valmisteltavana olevassa Kintulammin luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa päätetään uusista ennallistamistoimenpiteistä.

Virallinen kuvaus

Kintulammin luonnonsuojelualueen metsiä ja soita ennallistetaan erillisten suunnitelmien mukaisesti
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä30.9.2024

  Ennallistamispoltto

  Tasaikäiseen männiköön suunnitellaan ja toteutetaan 2-3 hehtaarin suuruinen ennallistamispoltto. Ennallistamispoltolla monipuolistetaan alueen puulajistoa ja palaneesta puusta riippuvainen lajisto hyötyy. Polttoalueelle muodostuu myös vaiheittain lahoavaa puuta.

  Ennallistamispoltto tehtiin 5.6.2023, mutta sen toteutus jäi vaillinaiseksi. Poltto toteutetaan takuutyönä keväällä 2024.

 • Tehtävä31.10.2024

  Ruutanansuon ennallistaminen

  Ruutanansuon ennallistaminen on suunnitteluvaiheessa.

Mitä on tehty?

 • Tehty31.10.2022

  Kylmäsuon ennallistaminen

  Kylmäsuo on noin seitsemän hehtaarin kokoinen suoalue Kintulammin luonnonsuojelualueen koillisosassa. Suoaluetta ennallistetaan Aallokas Oy:n laatiman suunnitelman mukaisesti. Alueen ojia täytetään ja niihin tehdään patoja kaivinkonetyönä. Puustoa kaadetaan ojien varsilta ja suolle tehdään muutamia pienaukkoja. Myös alueen laskuojaa kivetään. Kylmäsuon ennallistamiseen on saatu ympäristöministeriön elinympäristönhoidon Kunta Helmi-rahoitusta.

  Kaivinkonetyönä toteutettu ennallistaminen valmistui lokakuussa 2022.

 • Tehty31.10.2022

  Kaulamoisen kaakkoispuoleisen suon ennallistaminen

  Kaulamoisen kaakkoispuolella sijaitseva noin kahdeksan hehtaarin suuruinen nimetön suoalue ennallistetaan. Alueella olevalta muuttuneelta nevalta poistetaan puustoa ja ojia tukitaan kaivinkonetyönä. Ennallistamisryhmä tekee ojiin myös käsityönä patoja ja alueen purkuojaa kivetään. Hankkeeseen on saatu ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöjen hankerahoitusta vuosille 2022-2023.

  Kaivinkonetyönä tehtävät toimenpiteet valmistuivat lokakuussa 2022. Käsityönä tehdyt puiden kaadot, pato ja ojan kiveäminen ovat valmistuneet syksyllä 2023.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

25.2.2022 → 31.10.2024
Tietoja päivitetty 23.04.2024