Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Jatkuva

Aikataulussa

Tiedon tuottaminen luontopääoman taloudellisesta arvosta on iso kokonaisuus, jota kehitetään askel askeleelta. Ensimmäisissä toteutetuissa pilotoinneissa vuosina 2021-2023 tuotettiin tietoa ja testattiin hulevesisäätelypalvelun taloudellista arvoa ekosysteemitilinpidon kehikossa. Syksyn 2023 aikana tarkasteltiin systemaattisesti, mitä eri paikkatietoaineistoja voidaan käyttää Tampereen kaupungin alueella mittaamaan ekosysteemien tuottamia taloudellista arvoa eri ekosysteemitilien näkökulmasta jatkokehittämistä varten.

Tuotetaan tietoa luontopääoman taloudellisesta arvosta. Kehitetään tiedon esittämistä ekosysteemitilinpidon kehikossa, jotta luontopääoman kehitystä voidaan seurata ja ottaa paremmin huomioon maankäytön suunnittelussa.

Kuvaus

Luonto tuottaa ihmisille monenlaisia hyötyjä eli ekosysteemipalveluita, kuten raaka-aineita, ruokaa, virkistystä ja tulvien hallintaa. Talouden, yhteiskunnan ja ympäristön välisiä suhteita ja ekosysteemipalveluiden merkitystä taloudelle ja hyvinvoinnille voidaan tuoda paremmin esiin esimerkiksi ekosysteemipalveluiden arvottamisella.

Luonto tulee nähdä pääomana eli varallisuutena ja sen hallintaan tulisi suhtautua kuten muun varallisuuden hoitoon. Monimuotoinen luonto on kestävä ja sopeutuva, sekä vähemmän haavoittuvainen riskeille ja muutoksille.

Ympäristönsuojelu on usein taloudellisesti kannattava investointi, kun laskelmissa huomioidaan toimenpiteiden elinkaarisuus sekä kokonaisvaltaisesti myös ympäristön tuottamat hyödyt eli ekosysteemipalvelut. Tämän vuoksi niistä on tärkeää tuottaa kattavaa tietoa ja pyrkiä tuomaan tiedot esiin päätöksiä tehdessä. Tätä tavoitetta edistämään Tampereen kaupunki pyrkii tuottamaan tietoa luontopääoman taloudellisesta arvosta maankäytön suunnittelun kokonaisvaltaisemman tietopohjan takaamiseksi.

Virallinen kuvaus

Selvitetään luontopäoman taloudellisia arvoja ja mahdollisuuksia vaalia niitä
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehty?

  • Tehty31.12.2023

    Erillisselvitys virkistyskäyttöarvosta

    Selvitystyö on tehty.