Hyppää sisältöön

Eteneminen

Aikataulussa
  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Kuvaus

Ekosysteemitilinpidossa kuvataan kansantalouden tilinpidon kanssa yhteensopivilla menetelmillä ekosysteemejä, niiden muutoksia ja niiden tuottamia ekosysteemipalveluita, ja yhdistetään ne taloudelliseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Sen avulla voidaan havainnollistaa, mitä etuja yhteiskunta saa ekosysteemeistä ja niiden tuottamista palveluista.

Ekosysteemitilinpito lisää kirjanpitoon spatiaalisen näkökulman, ja sen laatiminen vaatii paikkatietopohjaista dataa, tietoa ekosysteemipalveluiden kysynnästä ja tarjonnasta sekä kykyä muuttaa ekosysteemipalvelut euromääräisiksi taloudellisen arvottamisen avulla.

Tiedon tuominen esiin ekosysteemitilinpidon kehikossa auttaa yhteismitallistamaan ja huomioimaan luonnon tuottamia hyötyjä esim. maankäytön suunnittelussa sekä laajemmissa strategisissa tavoitteissa ja seurannassa. Tavoitteena on, että tieto tulee päätöksentekijöiden ja kaupunkisuunnittelijoiden hyödynnettäväksi, jotta ekosysteemipalvelut tulevat paremmin huomioiduiksi maankäyttöön liittyvässä päätöksenteossa ja kaupunkisuunnittelussa. Ekosysteemitilinpito auttaa ymmärtämään ekosysteemin tilan kehitystä sekä seuraamaan ekosysteemipalveluiden muutoksia ja täten kohdentamaan tarvittavia toimia.

Tällä hetkellä ekosysteemitilinpitoa kehitetään yhteistyössä SYKE:n kanssa.

Virallinen kuvaus

Kehitetään ekosysteemitilinpitoa kunnan luontopääoman hallinnan työkaluksi
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

  • Tehtävä31.10.2025

    COUNTECOS-hankkeen toteutus

    Tarkastellaan viheralueiden tuottamia hulevesien säätelypalveluita, paikallisilmastonsäätelyä ja virkistyspalveluita ekosysteemitilinpidon kehikossa yhdessä Syken kanssa COUNTECOS-hankkeessa.

Mitä on tehty?