Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Jatkuva
Aikataulussa

Ekosysteemipalveluiden arvottamista toteutetaan osana ekosysteemitilinpidon kehittämistä. Lisäksi edistetään valittujen arvottamiskohteiden osalta erillisselvitysten tekemistä. Tiedon tuottaminen viheralueiden tuottamista ekosysteemipalveluista on iso kokonaisuus, jota kehitetään askel askeleelta. Ensimmäisissä toteutetuissa pilotoinneissa vuosina 2021-2023 tuotettiin tietoa ja testattiin viheralueiden tuottaman hulevesisäätelypalvelun taloudellista arvoa ekosysteemitilinpidon kehikossa. Syksyn 2023 aikana tarkastellaan systemaattisesti, mitä eri paikkatietoaineistoja voidaan käyttää Tampereen kaupungin alueella mittaamaan ekosysteemien tuottamia taloudellista arvoa eri ekosysteemitilien näkökulmasta jatkokehittämistä varten.

Kuvaus

Ympäristö tuottaa ihmisille monenlaisia hyötyjä eli ekosysteemipalveluita, kuten raaka-aineita, ruokaa, virkistystä ja tulvien hallintaa. Talouden, yhteiskunnan ja ympäristön välisiä suhteita ja ekosysteemipalveluiden merkitystä taloudelle ja hyvinvoinnille voidaan tuoda paremmin esiin esimerkiksi ekosysteemipalveluiden arvottamisella.

Luonto tulee nähdä pääomana eli varallisuutena ja sen hallintaan tulisi suhtautua kuten muun varallisuuden hoitoon. Monimuotoinen luonto on kestävä ja sopeutuva, sekä vähemmän haavoittuvainen riskeille ja muutoksille.

Ympäristönsuojelu on usein taloudellisesti kannattava investointi, kun laskelmissa huomioidaan toimenpiteiden elinkaarisuus sekä kokonaisvaltaisesti myös ympäristön tuottamat hyödyt eli ekosysteemipalvelut. Tämän vuoksi niistä on tärkeää tuottaa kattavaa tietoa ja pyrkiä tuomaan tiedot esiin päätöksiä tehdessä. Tätä tavoitetta edistämään Tampereen kaupunki pyrkii tuottamaan tietoa viheralueiden tuottamista ekosysteemipalveluista ja niiden taloudellisesta arvosta maankäytön suunnittelun kokonaisvaltaisemman tietopohjan takaamiseksi.

Virallinen kuvaus

Tuotetaan tietoa viheralueiden tuottamien ekosysteemipalveluiden tilasta ja taloudellisesta arvosta. Kehitetään tiedon esittämistä ekosysteemitilinpidossa, jotta ekosysteemipalveluiden kehitystä voidaan seurata ja ne voidaan ottaa paremmin huomioon maankäytön suunnittelussa ja varmistaa viheralueiden riittävyys ja eheys.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)

Lue lisää

 • Kustannukset 2023-2030

  0,1–1 milj. €

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.10.2025

  Ekosysteemipalveluiden tarkastelu ekosysteemitilinpidon kehikosssa

  Vuoden 2023 lopulla alkoi COUNTECOS-hanke, jossa tarkastellaan viheralueiden tuottamia ekosysteemipalveluita ekosysteemitilinpidon kehikossa. Hanketta vetää SYKE ja päärahoittajana toimii Sitra.

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2023

  Erillisselvitys virkistyskäyttöarvosta

  Selvitystyö on tehty.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2029

Aikajänne

Jatkuva

Hillintä ja sopeutuminen

Tietoja päivitetty 30.01.2024