Hyppää sisältöön
Teema

5. Kestävä kulutus

Tavoitteena on, että kulutus on kestävää ja kiertotalous toimii.

Kulutuksen kuvaus

Materiaalien kierrätys ja hyötykäyttö edistävät kiertotaloutta, jossa pyritään luomaan taloudellista arvoa aiempaa vähemmästä materiaalimäärästä sekä säilyttämään materiaalit ja niihin sitoutunut arvo taloudessa mahdollisimman pitkään. Käytännössä tämä merkitsee materiaalitehokkuuden parantamista, tuotteiden eliniän pidentämistä ja myös ilmastopäästöjen vähenemistä luonnonvarojen kulutuksen vähentyessä. Kiertotalouden edellytyksenä on materiaalien tehokas kierrätys. EU:n jätedirektiivin tavoitteena on yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostaminen 60 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Kulutuksen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat merkittävät, minkä vuoksi kaupungin on tärkeää näyttää esimerkkiä kulutuksen vähentämisessä ja kannustaa kaupunkilaisia sekä yrityksiä kestäviin ja päästöjä vähentäviin kulutustapoihin.

Ruoan tuotanto aiheuttaa ison osan kulutuksen päästöistä. Kasvispainotteinen ruokavalio on paitsi terveellistä, myös ilmastoystävällistä. Kaupunki edistää sitä niin työpaikka- kuin kouluruokailussa.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat keskeisiä periaatteita kaupungin investoinneissa, hankkeissa ja hankinnoissa. Kestäviä hankintoja edistämällä voidaan saavuttaa samalla sekä kustannussäästöjä että vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä.

Kaupungin palveluiden ja materiaalien hankinnoissa otetaan huomioon elinkaaren aikaiset ilmasto- ja muut ympäristövaikutukset. Kaupunki asettaa vaatimuksia hankintojensa hiilidioksidipäästöille, energiatehokkuudelle, uusiutuvalle energialle, materiaalitehokkuudelle, kierrätettävyydelle, haitallisille aineille ja muille kestävän kehityksen näkökohdille.

Digitaalisten palvelujen lisääminen on Tampereella kaikki palvelualueet läpileikkaava tavoite, jonka avulla voidaan vähentää myös materiaalien kulutusta ja liikkumisen tarvetta. Muita säästävän kulutuksen tapoja ovat esimerkiksi tavaroiden yhteiskäyttö ja erilainen uudelleenkäyttö.

Kestävä kulutus on mahdollista vain, jos markkinoilla on kestäviä tuotteita ja palveluja. Kaupungin elinkeinopolitiikassa edistetään alustamaisen ja ekosysteemisen toimintatavan avulla hiilineutraalisuuteen, ekologisiin investointeihin, cleantechiin ja kiertotalouteen perustuvia uusia liiketoimintoja ja kestäviä tapahtumia.

Kulutuksen tavoitteet 2030

  • Yhdyskuntajätteen kierrätysaste: 50 % (2021), 55 % (2025), 60 % (2030).
  • Kiertotalouden liiketoiminta on laajentunut ja raaka-aineiden uusiokäyttö yleistynyt.
  • Biomassojen prosessointi ja ravinteiden kierrätys sekä uusien, korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista on tehostunut.
  • Ympäristökriteerit ja elinkaarivaikutukset huomioidaan soveltuvin osin ilmaston kannalta merkittävimmissä kaupungin hankinnoissa.
  • Kasvisruokavaihtoehtoja tarjoavien Voimian toimipaikkojen osuus: 50 % (2023), 70 % (2030).
  • Ruokahävikin määrä on vähentynyt Voimian keittiöissä.
  • Asiointi digitaalisessa kanavassa on mahdollista 50 %:ssa kaupungin palveluja.