Hyppää sisältöön
Teema

3. Kestävä rakentaminen

Tavoitteena on, että uudisrakentaminen on nollaenergiatasoa ja asumisen hiilijalanjälki pieni.

Rakentamisen kuvaus

Asumisen ja palvelujen ilmastokuormitusta vähennetään energia- ja resurssitehokkailla rakentamisen ratkaisuilla ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Tampere ottaa käyttöön rakentamisen päästöjen elinkaariarvioinnin osana suunnittelua ja päätöksentekoa.

Olemassa olevan rakennuskannan korjaamisella on merkittävä rooli asumisen ja palvelujen energiatehokkuuden parantamisessa. Puurakentamisella lisätään rakennuksiin sitoutuneen hiilen määrää ja vähennetään materiaalien valmistuksen aiheuttamia välillisiä päästöjä.

Infrarakentamisen CO2-päästöjä vähennetään tehokkaalla maamassojen hallinnalla, kuten niiden hyödyntämisellä syntypaikalla. Samalla säästetään luonnonvaroja ja saadaan aikaan kustannussäästöjä vähentyneiden kuljetusten myötä.

Myös rakentamisessa syntyvän maa-aineksen uusiokäyttöä lisätään, sillä maankaatopaikat ovat hiljalleen täyttymässä. Rakennuskohteet pyritään ketjuttamaan, jolloin hyötykäytettävä maamassa menee suoraan tarvittavaan paikkaan ilman välivarastointia. Tämän mahdollistamiseksi inventoidaan jo suunnitteluvaiheessa tieto syntyvistä maamassoista.

Rakentamisen tavoitteet 2030

 • Kaupungin palveluverkko- ja palvelutilaverkkosuunnitelmat laaditaan hiilijalanjälkeä ja elinkaarikustannuksia minimoiden. Kaupungin palvelutilojen tilatehokkuus paranee vuosittain vuoteen 2030 asti.
 • Rakentamisen hiilineutraaliuskriteerit ovat käytössä koko maankäytön prosessissa (kaavat, tontinluovutustiedot, rakennustapaohjeet, täydennysrakentaminen, kannustimet) sekä kaupungin omien rakennushankkeiden suunnittelussa ja kiinteistöjen ylläpidossa.
 • Kaupunki parantaa oman rakennuskannan energiatehokkuutta ja hillitsee käytön aikaista energiankulutusta. Tilojen energiankulutus vähenee suhteessa käytettyihin neliöihin.
 • Kaupungin kiinteistöt ovat energian suhteen 80 % hiilineutraaleja vuoteen 2025 mennessä edellyttäen, että Sähkölaitos voi tuottaa vastaavan määrän hiilineutraalia lämpöä.
 • Puukerrostalorakentamisen osuus uusista kerrostaloista kaupungin luovuttamilla tonteilla (runko ja julkisivu puuta): 10 % (2021), 15 % (2025), 20 % (2030).
 • Infrarakentamisessa hyödynnetään kaikki hyödyntämiskelpoiset materiaalit.
 • Kuljetusmatkat on minimoitu huolehtimalla riittävistä välivarastoinnista ja kiertotalouskeskuksista.
 • Uusiomateriaaleja hyödynnetään kaikissa soveltuvissa infrarakentamiskohteissa.
 • Työkoneet kulkevat vähäpäästöisillä polttoaineilla.
 • Rakentamisessa pyritään suunnittelulla ja rakentamisen hiilijälkilaskentoja hyödyntämällä päästötavoitteiden täyttymiseen.
 • Luodaan ohjeistukset tilaajille ja toimijoille ilmasto- ja ympäristöasioiden huomioimiseksi.